Селищні програми

 ПРОГРАМА

щодо захисту  прав дітей, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019-2021 роки

               Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми:

Закон України від  13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Сімейний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», Постанова від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Постанова від 26.04.2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постанова від 26.04.2002 р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.04.2007 р. № 1386 «Про ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах».

  1. Обгрунтування необхідності розроблення програми

     Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та  бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності  і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які  неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які  виховуються  в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.              

   Загальне  поширення  як в  Україні, так  і  в  громаді  соціального сирітства, складовою якого є дитяча безпритульність і бездоглядність, зумовлено  ухиленням  або  відстороненням  батьків   від  виконання своїх обов’язків  щодо  неповнолітньої  дитини.

    Серед основних його причин асоціальна поведінка батьків, поширення алкоголізму та наркоманії, безробіття, економічна нестабільність, бідність.      

  Діти, що покинуті батьками або самі покинули сім’ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою. 
    Збільшується кількість батьків, позбавлених батьківських прав, відповідно дітей, які вилучаються з неблагополучного сімейного середовища та потрапляють у заклади соціального захисту.

             Державні  заклади  для  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  продовжують   займати   чільне   місце  в  системі утримання  та  виховання таких  дітей. 
        У  той  же  час, починають   створюватися   і  розвиватися  сімейні форми виховання та  утримання  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених батьківського піклування. Питання  влаштування  дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  зокрема  шляхом   усиновлення  та  направленням на виховання в прийомні сім’ї та дитячі  будинки  сімейного  типу регулюються  Сімейним  кодексом  України.

         Тож, завдання сьогодення пов’язані з тим, щоб дати дитині-сироті та дитині,  позбавленій батьківського піклування, можливість виховуватись у сім’ї.

        

2Термін реалізації  Програми – 2019 – 2021 роки.

 

3. Мета Програми -       Метою  прийняття   Програми  є  подолання  дитячої   безпритульності   та  бездоглядності,  запобігання  сирітству, створення  умов  для  всебічного розвитку  та  виховання дітей, удосконалення  превентивної  та профілактичної  роботи  щодо  запобігання  вчиненню  дітьми  злочинів і інших  правопорушень,  створення  ефективної  системи  реабілітації неповнолітніх   правопорушників,  їх  ресоціалізації  та соціальної реінтеграції, соціально-правового  захисту дітей,  посилення відповідальності  за  виконання вимог законодавства у сфері  охорони дитинства , покращення  роботи  місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів  місцевого  самоврядування  щодо  створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, захисті їх соціальних прав.  

 4. Шляхи і способи вирішення проблеми – проблему передбачається вирішити шляхом:

     - розроблення та  запровадження  ефективних   форм   роботи   з профілактики  дитячої безпритульності і бездоглядності,  виявлення на ранній стадії сімей,  які неспроможні або не бажають виконувати виховні   функції,   та   забезпечення  захисту  прав  дітей,  які виховуються в таких сім'ях;

     - застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей,  які перебувають у складних життєвих обставинах;

     - створення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,   з   наступним впровадженням системи їх обліку;

     -  запровадження  ефективних  форм  і  методів  роботи  з  дітьми,  які  перебувають  в  закладах соціального захисту, реалізація їх прав на виховання в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях усиновлювачів;

     -  створення умов для здійснення усиновлення дітей батьками, які не мають рідних дітей;

     -  захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

     -  забезпечення ефективної роботи Комісії з питань захисту прав дитини Таїровської селищної ради;

     -  забезпечення ефективної роботи виконавчого комітету селищної ради  щодо виконання функцій органів опіки та піклування;

     -  забезпечення координації роботи всіх установ та організацій селищної ради причетних до роботи з дітьми.

 

          5. Очікувані результати та ефективність виконання програми

 

Виконання заходів Програми дасть змогу:

     -  розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх біологічними  батьками  з  метою усунення причин безпритульності і бездоглядності;

     -   реалізувати право кожної  дитини  на  сімейне  виховання,  насамперед біологічними  батьками  або  в  прийомній сім'ї,  дитячому будинку сімейного типу;

     -  вдосконалити роботу органу опіки і  піклування  з  урахуванням пріоритетності впровадження сімейних форм влаштування дітей;

     -  своєчасне занесення даних до єдиної інформаційно-аналітичної  системи ведення обліку кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

     -  зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;

     -  захистити житлові та майнові права кожної дитини.

 

 

         6. Координація та контроль за ходом виконанням програми

 

       Головним координатором виконання Програми є Служба у справах дітей Таїровської селищної ради.

     Служба у справах дітей Таїровської селищної ради:

Контролює хід реалізації Програми;

Забезпечення використання бюджетних коштів за призначенням;

Вносить пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.

               

           7. Фінансове забезпечення

 

     Фінансове забезпечення  виконання  Програми  здійснюється   в межах   асигнувань,  передбачених  у   місцевому бюджеті та інших джерелах не заборонених законодавством.

 

                          Ресурсне забезпечення  програми захисту прав дітей,

подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019-2021 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Витрати на виконання

програми за роками

                          (тис.грн)

Усього  витрат на виконання програми тис. гривень

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

55.0

100.0

113.5

268.5

Таїровський селищний бюджет

55.0

100.0

113.0

268.5

 

 

 

 

 

8. Напрями діяльності та заходи щодо реалізації програми  захисту  прав дітей, подолання дитячої

                                             безпритульності та бездоглядності

№ з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

 

 

2019 рік

2020

рік

2021

Рік

1.

Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

1) забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

 

не потребує фінансування

 

-

-

-

95% влаштування

нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

 

 

 

2) забезпечити функціонування електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, придбати ліцензійне програмне забезпечення для їх функціонування

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

місцевий

бюджет

 

10.0

10.0

10.0

придбання ліцензійного програмного забезпечення для  ПК, завершення введення вузла місцевого рівня ЄІАС «Діти» в промислову експлуатацію

 

 

 

 

 

 

 

3) удосконалити роботу з пошуку та підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

 

не потребує фінансування

-

-

-

забезпечення належного влаштування не менше 95 %  дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

                     

 

 

 

4) підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах,   в тому числі поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

відділ соціального захисту охорони здоровꞌя управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради;

не потребує фінансування

-

-

-

зменшення кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї

 

 

 

5) провести заходи до Дня усиновлення та Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят під гаслом               “Не залишимо без уваги жодної дитини”

2019-2021

Служба

у справах дітей,відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики

місцевий бюджет

45.0

45.0

45.0

проведення щороку 2 заходів із залученням до них дітей із кризових категорій

 

 

 

6) забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних питань соціально – правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне  виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання, розповсюдити друковану соціальну рекламну продукцію з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

місцевий бюджет

 

-

 

-

 

13.5

покращення

інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей (розповсюдження соціальної реклами, плакатів, буклетів)

2.

Система організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

1) посилити контроль за виконанням положень нормативно – правових актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, законність функціонування комп’ютерних та інтерактивних клубів, порядок відвідування їх дітьми; заборону продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганду проституції, насилля, жорстокості у дитячому середовищі; заборону розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції

 

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

недопущення перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів

 

 

2) забезпечити координацію роботи щодо проведення профілактичних рейдів, державно-громадських операцій щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності “Підліток. Зима Канікули”, “Діти вулиці», “Діти проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок”,  здійснення контролю за умовами утримання, навчання, виховання дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей, над якими встановлено опіку, піклування, які влаштовані у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу

2019-2021

Служба у справах дітей,

відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики; відділ соціального захисту охорони здоровꞌя управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради; Овідіопольський відділ НП ГУНП в Одеській області

 

 

 

 

виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту

100 % дітей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують, забезпечення

права дітей кризових категорій на належні умови проживання, освіту, медичну допомогу 

 

 

3) забезпечити щомісяця взаємоінформування між службою у справах дітей Таїровської селищної ради, відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради, відділенням поліції відділу ГУНП в Одеській області про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків

2019-2021

Служба у справах дітей,

відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики, відділ соціального захисту охорони здоровꞌя управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради; Овідіопольський відділ НП ГУНП в Одеській області

 

не потребує фінансування

-

-

-

комплексне вирішення питань захисту прав дітей

 

 

 

 

4. Вести цілеспрямовану індивідуальну роботу з батьками сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. У разі ухилення батьків  від виконання своїх обов’язків застосовувати  до  них усі наявні засоби адміністративного впливу.

 

2019-2021

Служба у справах дітей

не потребує фінансування

-

-

-

зменшення кількості сімей які опинилися в складних життєвих обставинах

 

 

 

5) забезпечувати своєчасне виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, ставити їх на облік, направляти під соціальний супровід і систематично контролювати утримання та виховання в них дітей, надавати таким сім’ям допомогу.

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

мінімалізація кількості дітей, вилучених з біологічних сімей

 

 

6) забезпечити здійснення моніторингу стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

 

не потребує фінансування

-

-

-

визначення  ефективності та коригування заходів, спрямованих на запобігання проявам дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

 

 

7) забезпечити проведення  акції “Діти мають права” до Міжнародного дня захисту дітей та участь дітей кризових категорій  у обласному марафоні “З турботою про дитину”, проведення інших інформаційно-просвітницьких акцій з питань соціально-правового захисту дітей, популяризації здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильства серед дітей

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

місцевий бюджет

45.0

45.0

45.0

привернення уваги мешканців ОТГ до проблеми захисту прав дітей, проведення заходів

 

 

8) провести семінари, наради для працівників, які займаються вирішенням  питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

підвищення кваліфікації  працівників щорічно, покращення якості роботи з дітьми

 

 

9) забезпечити розміщення на сайті Таїровської селищної ради інформаційних матеріалів, соціальної реклами з питань

соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини, популяризації сімейних цінностей, ведення здорового способу життя , запобігання жорстокості і насильству в сім’ї, профілактики правопорушень та

злочинності у дитячому середовищі, інформування населення про безпеку дітей в Інтернеті

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей, доступ населення до повної та об’єктивної інформації з питань соціально-правового захисту дітей 

 

 

 

 

 

Всього:

100.0

100.0

113.5

 

3.

Захист прав та інтересів дітей, запобігання жорстокому поводженню з ними

1) Проводити щомісячно засідання комісії з питань захисту прав дитини Таїровської селищної ради з метою забезпечення прав та інтересів дітей

2019-2021

 

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

 

 

2) Забезпечити контроль за утриманням та вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та у сім’ях усиновлювачів

2019-2021

 

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

 

 

 

3) забезпечити проведення заходів, спрямованих на запобігання жорстокому поводженню з дітьми, з відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, тижнів пропаганди правових знань

 

 

 

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

 

 

4) забезпечити доступ дітей, які перебувають без законних представників, та дітей-біженців до навчання і програм розвитку особистості

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

100% забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих

 

 

6) створити умови для адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо з інтернатних закладів, до самостійного життя

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

готовність дітей до самостійного життя та розвиток у дітей навичок з прийняття соціально мотивованих рішень

 

 

7) забезпечити надання послуг з фізичної, психологічної і духовної реабілітації та реінтеграції дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

створення умов для ефективної реабілітації дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

 

 

8) забезпечити моніторинг застосування праці дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей

4.

Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

1) надавати відповідальним працівникам з питань захисту прав дітей виконавчих комітетів місцевих рад об’єднаних територіальних громад методичну та консультаційну допомогу щодо реалізації вимог законодавства в сфері соціально-правового захисту дітей

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

забезпечення належної якості послуг соціального захисту дітей, особливо кризових категорій, на рівні об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь