Положення про службу у справах дітей

Положення

про Службу у справах дітей Таїровської селищної ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Служба у справах дітей (далі - Служба) є структурним підрозділом Таїровської селищної ради. Служба утворена відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Таїровської селищної ради від 25.04.2019 року № 120-VІІ і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Службу завдань.

1.2. Служба підзвітна і підконтрольна Таїровській селищній раді, підпорядкована її виконавчому комітету, селищному голові.

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законом України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства молоді та спорту, наказами Міністерства соціальної політики, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, прийнятими відповідно до вимог чинного законодавства та цим положенням.

1.4. Служба є юридичною особою публічного права, має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах селищної ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.5. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

1.6. Місцезнаходження Служби у справах дітей Таїровської селищної ради: вул. 40 – річчя Перемоги, 27, смт Таїрове, Овідіопольський район, Одеська область, 65496.

1.7. Служба утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Таїровської селищної ради без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Таїровської селищної ради.

 

2. Основні завдання та функції служби

2.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) реалізація державної соціальної політики на території Таїровської селищної ради у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) ведення державної статистики щодо дітей;

6) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

7) надання структурним підрозділам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

8) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

9) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

10) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) контролює, забезпечує своєчасне внесення, поновлення даних про дітей, відповідає за повноту та достовірність інформації стосовно дітей, що вноситься до Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних опікунів, піклувальників, дітей, які опинились у складних життєвих умовах, який ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» ( далі – ЄІАС «Діти»);

12) надає потенційним опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) розробляє проєкти рішень з питань соціального захисту дітей.

2.2. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, наказів Мінсоцполітики з питань, які віднесені до компетенції Служби, та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету з питань, які віднесені до компетенції Служби;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів відповідних місцевих програм, спрямованих на захист прав та інтересів дітей;

5) бере участь у розробленні проєктів, рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та головними розробниками, яких є інші структурні підрозділи у випадку, якщо такі проєкти стосуються захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні матеріали та статистичну звітність з питань, що віднесені до компетенції Служби, та подає їх Таїровському селищному голові;

7) бере участь у підготовці відповідних звітів селищного голови для їх розгляду на сесії Таїровської селищної ради;

8) забезпечує підготовку позовів до суду з питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює представництво селищної ради та її виконавчого комітету в судових органах з питань, що віднесені до компетенції Служби;

9) розглядає в установленому законодавством порядку відповідні звернення громадян;

10) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань, які віднесені до компетенції Служби;

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Служба;

12) вживає заходів щодо надання дитині статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування, або його зміни (видача наказів про взяття, зняття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, забезпечення, за необхідності, та супроводження звернення структурного підрозділу Таїровської селищної ради, як органу опіки та піклування, до суду, щодо: позбавлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав);

13) збирає, за необхідністю, такі документи, як свідоцтво про смерть батьків; рішення суду щодо визначення батьків безвісно відсутніми; недієздатними; вирок суду про відбування батьками покарання в місцях позбавлення волі, підготовка проєкту рішення структурного підрозділу Таїровської селищної ради, як органу опіки та піклування, про надання дитині статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування;

14) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

15) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм Служби і здійснення відповідних заходів;

17) організовує розроблення і реалізацію заходів на території селищної ради, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

18) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

19) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

20) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, дітей, які знаходяться під опікою та піклуванням;

21) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

22) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

23) забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

24) порушує перед органами державної влади, структурними підрозділами селищної ради питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

25) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

26) залучає, організує та проводить профілактичні рейди, заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність з іншими структурними підрозділами Таїровської селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції та у разі необхідності відповідними органами;

27) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

28) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

29) здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, окремо підготовки звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей;

30) здійснення:

- контролю умов утримання і виховання дітей; перевірки стану роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних установ і закладів соціального захисту для дітей незалежно від форм власності;

- перевірки стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання;

- прийому та перевірки повідомлень про дітей, які можуть перебувати у складних життєвих обставинах, у тому числі про дітей, які ймовірно постраждали від дитячої порнографії, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, та перевірки підстав вважати дитину такою, що перебуває у складних життєвих обставинах;

- формування особових справ дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, підготовка індивідуальних планів соціального захисту дітей, відвідування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем її проживання, навчання і роботи;

31) забезпечує захист житлових та майнових прав дітей, зокрема розгляд питання щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

32) веде облік нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, клопотання про взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний та соціальний квартирний обліки;

33) підготовка рішень структурного підрозділу Таїровської селищної ради, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо: визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини;

34) участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків у судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

35) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

36) перевірка, у разі необхідності, умов роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;

37) проведення процедури влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування.

 

3. Права Служби

3.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Таїровської селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Таїровської селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Таїровської селищної ради у сфері соціального захисту дітей;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції.

3.2. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

3.3. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення таких причин.

3.4. Звертатися до підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

3.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

3.6. Порушувати перед органами виконавчої влади, структурними підрозділами селищної ради питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.

3.7. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.8. Порушувати перед органами виконавчої влади, селищним головою питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.

3.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями.

3.10. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

3.11. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

3.12. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.13. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей. Готувати матеріали для розгляду на засідання Комісії з питань захисту прав дитини. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії.

 

4. Керівництво Служби

4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою, досвідом керівної роботи не менше трьох років.

4.3. Начальник Служби:

4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований селищному голові та заступнику селищного голови згідно посадових обов’язків. 

4.3.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд  сесій Таїровської селищної ради та засідань виконавчого комітету. Доводить до працівників Служби зміст нормативних та розпорядчих документів.

4.3.4. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.3.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.6. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Таїровської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови.

4.3.7. Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Таїровської селищної ради.

4.3.8 За необхідності, бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться Таїровською селищною радою та виконавчим комітетом.

4.3.9 Представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Таїровської селищної ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва селищної ради).

4.3.10 Подає селищному голові пропозиції з вдосконалення роботи у відповідній сфері.

4.3.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби.

4.3.12. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

4.3.13. Несе персональну відповідальність за:

- виконання покладених на Службу завдань і здійснення функціональних обов'язків відповідно до цього Положення;

- виконання працівниками Служби своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства;

- відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства України;

- виконання рішень Таїровської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови відповідно до компетенції Служби;

- своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей;

- підготовку проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови  з питань компетенції Служби.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Таїровська селищна рада створює умови для ефективної роботи працівників Служби, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх приміщенням, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Службу завдань.

5.2. Реорганізація чи ліквідація Служби здійснюється на підставі рішення Таїровської селищної ради та відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Покладання на працівників Служби обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

5.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням сесії Таїровської селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь