ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальну установу Таїровської селищної ради Одеського району Одеської

області «Центр надання соціальних послуг»

1. Комунальна установа Таїровської селищної ради «Центр надання соціальних послуг»
(далі - Центр) є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи
якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать
до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі -
особи/сім’ї).
2. Власником (Засновником) Центру є Таїровська селищна рада Одеського району
Одеської області (далі – Засновник).
3. Повне найменування Центру: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ТАЇРОВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ». Скорочене найменування Центру: КУ «ЦНСП».
4. Центр є юридичною особою, неприбутковою установою, має печатку із своїм
найменуванням, штампи та бланки.
5. Місце знаходження (юридична адреса): 65496, Одеська область, Овідіопольський
район, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27, e-mail: ssctairove@gmail.com.
6. Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів бюджету Таїровської селищної
ради, а також за рахунок інших джерел, не заборонених діючим законодавством.
7. Положення про Центр, структуру Центру та штатна чисельність центру, в межах
визначеної граничної чисельності та фонд оплати працівників затверджуються Засновником.
8. Діяльність Центру спрямовується управлінням гуманітарної політики Таїровської
селищної ради, яке є уповноваженим органом Засновника ( далі-Орган управління).
9. Методичний та інформаційний супровід діяльності центру забезпечує Одеський
обласний центр соціальних служб та управління гуманітарної політики Таїровської селищної
ради.
10. Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних
послуг, що встановлюються нормативно-правовими актами та законами України.
11. Центр у своїй діяльності керується  Конституцією  та законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими
нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішеннями селищної
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим
Положенням.
12. Основними завданнями центру є:
проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню
в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно
до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких
обставин.
13. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:
-виявляє осіб/сім’ї та веде їх облік, а саме: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; прийомних сімей, дитячих будинків

сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з
місць позбавлення волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі
людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
- проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо
переміщених осіб, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає
планування та методи соціальної роботи, потреб осіб/сімей у соціальних послугах;
- здійснює контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і
створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей шляхом
проведення вибіркового обстеження окремих сімей;
- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;
- надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;
- забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу;
- здійснює соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або
позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких
покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням управління гуманітарної
політики Таїровської селищної ради, бере участь у роботі спостережних комісій;
- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
- надає пропозиції органам соціального захисту населення на припинення, поновлення
виплат державної допомоги при народженні дитини у випадках, передбачених чинним
законодавством України;
- здійснює обстеження умов проживання одиноких матерів у випадках, передбачених
чинним законодавством України;
- готує подання до органу опіки та піклування щодо припинення виплат допомоги на дитину
одинокій матері у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- забезпечує надання соціальних послуг особам, які зазнали насильства; здійснює прийом
осіб, які вчинили насильство в сім’ї, для проходження корекційної програми; здійснює
прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї; розробляє
корекційні програми та реалізовує їх проходження особами, які вчинили насильство в сім’ї
та ін.;
- здійснює заходи щодо соціальної та/або психологічної підтримки учасників
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм
допомоги з урахуванням визначених потреб;
- бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;
- інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної
допомоги і послуг;

- бере участь в інформаційно-просвітницькій діяльності серед дітей та молоді у
загальноосвітніх закладах Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області
щодо пропаганди здорового способу життя та сімейних цінностей;
- впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних
послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства,
здійснює профілактику соціального сирітства;
- вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
- проводить внутрішній моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;
- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні
послуги;
- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами,
установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції на
території Таїровської територіальної громади надають допомогу особам/сім’ям та/або
здійснюють їх захист;
- інформує населення Таїровської територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про
перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання.
Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур, за потреби - із
застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), мовою, доступною для
розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.
Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-сайті селищної
ради, інших інформаційних ресурсах;
- інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;
- бере участь у визначенні потреб населення Таїровської територіальної громади у
соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг,
розроблених за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах;
-готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних
послуг і проведеної соціальної роботи, які подає управлінню гуманітарної політики
Таїровської селищної ради;
-забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до  Закону
України  “Про захист персональних даних”;
- бере участь в роботі комісії з питань захисту прав дитини у Таїровській селищній раді
Одеського району Одеської області та інших, пов’язаних з питаннями соціального захисту та
профілактики негативних явищ;
- готує пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення
заходів щодо реалізації державної сімейної політики та питань соціального захисту;
- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
14. Соціальні послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування
особи/сім’ї (вдома), у приміщенні Центру, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами
приміщення Центру (зокрема на вулиці).
15. Центром можуть надаватися такі соціальні послуги:
- догляд вдома;

- соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- соціальна профілактика;
- консультування;
- інформування;
- представництво інтересів;
- екстрене (кризове) втручання;
- соціальний супровід сімей у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування;
- соціальна інтеграція та реінтеграція;
- соціальна адаптація; соціально-психологічна реабілітація;
- посередництво (медіація);
- соціальна профілактика;
- натуральна допомога;
- інші базові соціальні послуги визначені законодавством за погодженням зі
структурним підрозділом з питань соціального захисту населення виконавчого органу
територіальної громади.
16. Для надання соціальних послуг за рішенням Засновника у Центрі можуть бути
створені такі структурні підрозділи:
відділення соціальної роботи (проведення інформаційно-просвітницької, соціально-
профілактичної роботи, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, надання їм
соціальних послуг в тому числі шляхом ведення випадку, соціальний супровід осіб/сімей,
соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний
патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний
строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань);
відділення соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних послуг догляду
вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих
обставинах, за місцем їх проживання/перебування, надання натуральної та грошової
допомоги та засобів реабілітації/пересування (пункт прокату)).
З числа працівників Центру та інших осіб рішенням Засновника може бути створена
мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (надання особам, які постраждали
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, послуг кризового та
екстреного втручання, інформування, консультування, представництва інтересів;
формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії насильству).
Інші структурні підрозділи(відділення), діяльність яких спрямовується на надання
послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у
територіальній громаді. Зазначені структурні підрозділи (відділення) утворюються за
рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Утворений
структурний підрозділ(відділення) очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє

директор центру. Положення про структурні підрозділи центру затверджуються директором
центру та погоджуються зі структурним підрозділом з питань соціального захисту населення.
Директор Центру:
- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених
на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його
працівників;
- у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання;
- утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації
працівників Центру, проводить атестацію підлеглих; призначає на посаду та звільняє з
посади працівників Центру;
- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
- організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції Центру;
- веде особистий прийом громадян;
- представляє Центр у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
17. Центр має право:
самостійно визначати форми та методи роботи;
подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на
інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;
утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників
установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу
особам/сім’ям;
залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб,
волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах Центру;
залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо),
необхідні для надання соціальних послуг;
отримувати гуманітарну і благодійну допомогу та безкоштовно передавати її
особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, особам похилого віку,
особам з інвалідністю;
вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та
молоддю;

подавати головному розпоряднику коштів – Органу управління пропозиції до проекту
бюджету Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області з питань, що
належать до його компетенції;
отримувати майно, що надходить безоплатно від фізичних та юридичних осіб,
гуманітарної допомоги, добровільні пожертви, благодійні внески від організацій,
підприємств, фондів і громадян;
одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать
до його компетенції;
проводити аналіз, експертизу стану виконання соціальних програм і проектів, умов
життєдіяльності, моральних, психологічних та фізичних станів сімей, дітей та молоді;
здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді;
порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у
порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та
молоддю;
вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей
та молоді.
18. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав
людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності;
соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності;
добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної
ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та
інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.
19. Підставою для надання соціальних послуг є:
-направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі
відповідного наказу управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради;
-результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.
Наказ управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради про надання послуг
особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
20. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів, з
установленням для окремих категорій громадян диференційованої плати залежно від доходу
отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.
Розмір плати за соціальні послуги визначаються Центром у визначеному законодавством
порядку і затверджується його Засновником.
Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в
установленому законодавством порядку.
21. Управління Центром у межах повноважень, визначених законодавством та цим
Положенням, здійснюють:
- Засновник та Орган управління;
- директор.

22. До повноважень Засновника належать:
- затвердження Положення про Центр;
- внесення та затвердження змін до Положення про Центр;
- затвердження структури Центру;
- прийняття рішень про створення та припинення діяльності Центру;
-майнове, фінансове забезпечення діяльності Центру.
23.Орган управління проводить конкурс на заміщення посади директора Центру та
вносить подання селищному голові щодо кандидатури директора Центру.
24.Засновник:
24.1 Забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою, придбаває
або орендує автотранспортний засіб, а також обладнання, необхідних для забезпечення
діяльності Центру.
24.2 Здійснює фінансово-господарську діяльність Центру;
- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Центру;
- оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і
вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби Центру;
- організовує нормативне, програмне, методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення
кваліфікації, атестацію працівників закладу;
- забезпечує соціальний захист працівників установи;
- реалізує інші повноваження, передбачені законодавством та надані Засновником.
25. Центр очолює директор, який призначається на посаду на конкурсній основі
селищним головою шляхом укладання з ним контракту, в якому визначаються термін його
дії, права, обов'язки, відповідальність, умови матеріального забезпечення і звільнення з
посади.
Директором Центру може бути громадянин України, що має вищу освіту і стаж
роботи не менш як три роки, вільно володіє українською мовою, має організаторські
здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних
обов’язків, 
26. Директор центру:
організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру, визначає
ступінь відповідальності працівників;
здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям
відповідно до державних стандартів і нормативів;
забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;
затверджує положення про структурні підрозділи Центру;
затверджує посадові інструкції працівників Центру;
призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників Центру;
затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх
виконання;
діє від імені центру і представляє його інтереси без довіреності в усіх установах,
організаціях, підприємствах, закладах не залежно від форми власності та підпорядкування;
забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та
сприяє підвищенню їх кваліфікації;
вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці,
внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;
подає Засновнику пропозиції щодо внесення змін до цього Положення, структури,
штатного розпису та кошторису витрат Центру;
щорічно звітує перед Засновником про роботу Центру;
погоджує з уповноваженим органом план роботи Центру на рік;
нагороджує, заохочує працівників Центру, а також накладає на них стягнення відповідно
до законодавства;
організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції Центру;
веде особистий прийом громадян;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
27. Центр підконтрольний і підзвітний Засновнику, а також підпорядкований Органу
управління та Таїровському селищному голові.
28. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру
встановлюються відповідно до законодавства. Трудові відносини Центру з членами
трудового колективу будуються відповідно до колективного договору та законодавства
України про працю.
29. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:
створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення
кваліфікації, супервізії);
проведення профілактичного медичного огляду;
захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;
надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів;
створення безпечних умов праці.
30. Ведення діловодства у Центрі здійснюється відповідно до законодавства.
Бухгалтерський облік та статистична звітність Центру здійснюється відділом фінансового
забезпечення Органу управління.
31. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться
відповідно до законодавства.
Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання соціальних
послуг здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного
управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними особами, а також майном,

придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством.
32. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-
технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і
технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.
33. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в
установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель
закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу
територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає
орієнтуватися в просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.2 40:2018
“Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” та  ДБН В.2.2-9:2018  “Громадські
будинки та споруди. Основні положення”.
34. Припинення діяльності Центру здійснюється за рішенням Засновника у
встановленому чинним законодавством порядку.
35. Зміни до цього Положення вносяться на підставі рішення Засновника шляхом
викладення його у новій редакції у порядку встановленому чинним законодавством.
Секретар селищної ради О.В. Орлов

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь