Законодавчий аспект

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (доку- мент 280/97-ВР, чинний, редакція від 01.05.2019) визначає повно- важення органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні по- слуги» (документ 966-IV, чинний, редакція від 07.01.2018, втрата чинності відбудеться 01.01.2020 року, підстава 2671-VIII), «місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування шля- хом збирання, узагальнення та аналізу інформації про становище і життєві обставини особи або соціальної групи, оцінки впливу по- слуг на процес подолання складних життєвих обставин визначають потреби у соціальних послугах, їх видах і обсягах та забезпечують їх надання, у тому числі шляхом соціального замовлення, за рахунок коштів, передбачених цим Законом для фінансування соціальних послуг».

Наказом Міністерства соціальної політики України №890 від 14.06.2018 «Про деякі питання діяльності ОТГ щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей», було затвердже- но Методичні рекомендації щодо організації та забезпечення діяльності ОТГ у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей (далі Методичні рекомендації) з метою забезпечен- ня надання методичної допомоги ОТГ щодо виконання повнова- жень у сфері соціального захисту населення в умовах реформи децентралізації.

Методичні рекомендації спрямовані на створення моделі організації надання адміністративних послуг соціального харак- теру за принципом «єдиного вікна» та забезпечення виконання повноважень із питань соціального захисту населення та захисту прав дітей виконавчими органами сільських, селищних, міських рад ОТГ у межах єдиного соціального простору.

Відповідно до Методичних рекомендацій, діяльність щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту насе- лення, формування та виконання місцевих програм соціальної підтримки включає визначення потреб громади у соціальних послугах (для ухвалення рішень про організацію надання соціальних послуг, у т.ч. шляхом соціального замовлення).

Структурний підрозділ з питань надання соціальних послуг визначає потребу громади в соціальних послугах, виконує роботи з планування соціальних послуг, моніторингу, контролю та оцінювання якості їх надання, інформування населення про соціальні послуги, вживає заходів щодо створення мультидисциплінарної команди тощо. Фахівець із соціальної роботи також забезпечує оцінку по- треб.

Новий Закон України «Про соціальні послуги» (документ 2671- VIII, поточна редакція від 17.01.2019 року), що набуде чинності 01.01.2020, містить наступні важливі положення щодо визначення та оцінювання потреб у соціальних послугах.

Стаття 1 щодо визначення основних термінів

 • Визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах – збір, узагальнення та аналіз інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці вразли- вих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, про їхні потреби у соціальних послугах, на основі результатів яких приймаються управлінські рішення щодо організації надання таких послуг.
 • Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах – аналіз належності особи/сім’ї до вразливих груп населення, її склад- них життєвих обставин та визначення індивідуальних потреб особи/сім’ї, переліку та обсягу соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я.
 • Соціальне замовлення– засіб регулювання діяльності у системі надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах відповідно до результатів виз- начення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах.

 

Стаття 8 щодо суб’єктів системи надання соціальних послуг

 • Суб’єкти системи надання соціальних послуг взаємодіють на всіх етапах щодо визначення потреб населення адміністративно- територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах.

Стаття 20 щодо оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах

 • Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах здійс- нюється шляхом аналізу документів, фактів та інформації, зібраних під час спілкування з особою/сім’єю та їхнім най- ближчим оточенням, а також отриманих від юридичних та фізичних осіб у встановленому порядку, фахівцем із соціальної роботи, соціальним працівником, соціальним менеджером, протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг.
 • У разі необхідності до оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах залучаються медичні, педагогічні працівники, психо- логи, реабілітологи, ерготерапевти та інші фахівці.

Стаття 25 щодо визначення потреб населення адміністра- тивно-територіальної одиниці/територіальної громади у со- ціальних послугах

 • Визначення потреб населення адміністративно-терито- ріальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах здійснюється щороку шляхом збирання, узагаль- нення та аналізу інформації, у тому числі з урахуванням статі, віку, місця проживання відповідних категорій осіб/сімей; здійснюється на підставі, але не виключно: 1) соціально- демографічних даних про вразливі групи населення та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2) результатів оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах; 3) інформації про надавачів соціальних послуг та їхні можливості.

 

Наказом Міністерства соціальної політики №282 від 25.02.2019 р. було затверджено Методичні рекомендації щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту.

 • Для забезпечення інтеграції стратегій відділу соціального за- хисту ОТГ рекомендується провести роботу з планування (скла- дання короткострокового та середньострокового планів) із застосуванням програмно-цільового методу, що дасть змогу визначити потреби мешканців ОТГ у соціальних послугах.
 • Для середньострокового планування рекомендується визна- чати потреби мешканців ОТГ у соціальних послугах не рідше ніж 1 раз на 3 роки, зокрема шляхом збору, узагальнення та аналізу інформації про результати оцінки потреб.
 • Для короткострокового планування рекомендується визна- чати потреби мешканців ОТГ у соціальних послугах один раз на рік, що дасть можливість враховувати нагальні потреби та розв’язувати соціальні проблеми.

 

Для визначення потреби мешканців ОТГ у соціальних послугах рекомендовано врахувати такі документи:

Порядок визначення потреб населення адміністративно-тери- торіальної одиниці у соціальних послугах, затверджений нака- зом Міністерства соціальної політики від 20.01.2014, №28.

  • Визначення потреб населення у соціальних послугах включає збирання, узагальнення та аналіз інформації про становище і життєві обставини особи або соціальної групи з метою визначення потреби у соціальних послугах, їх ви- дах і обсягах, оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих обставин.
  • Завданнями є:

а) виявлення та аналіз потреби осіб, сімей, які перебува- ють у складних життєвих обставинах, або соціальної групи у соціальних послугах;

б) визначення пріоритетів щодо організації надання соціальних послуг;

в) розробка програм розвитку системи надання соціальних по- слуг на адміністративно-територіальній одиниці.

Методичні рекомендації визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послу- гах, затверджені наказом Міністерства соціальної політики від 15.10.2012, №648.

  • Застосовуються з метою організації процесу визначен- ня потреб населення у соціальних послугах та здійснення аналізу отриманих даних.
  • Визначають основні складові визначення потреб, регла- ментують етапи процесу визначення потреб, взаємодію та функції учасників процесу визначення потреб, струк- туру та зміст документа з визначення потреб населення у соціальних послугах, а також порядок обробки отриманих даних та проведення аналізу визначення потреб населен- ня у соціальних послугах.

 

Визначення потреб населення у соціальних послугах є передумовою ухвалення управлінських рішень щодо організації надання таких послуг в ОТГ.

 

Важливо розмежовувати соціальні та адміністративні послуги, зокрема адміністративні послуги соціального характеру.

Адміністративна послуга результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до за- кону (Закон України «Про адміністративні послуги», №5203-VI від 06.06.2012, ст. 1).

Соціальні послуги – комплекс заходів із надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у склад- них життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем (Закон України «Про соціальні послуги», №966-IV від 19.06.2003, ст. 1). Новий Закон

 

України «Про соціальні послуги», № 2671-VIII від 17.01.2019 (ст.1), що набуде чинності з 1.01.2020 визначає, що соціальні послуги – це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть нада- ватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Так, основна відмінність адміністративної та соціальної послуги полягає в тому, що результатом адміністративної послуги є пев- ний адміністративний акт, що встановлює права та обов’язки особи. Водночас у результаті надання соціальної послуги особа отримує матеріальну допомогу та соціальне обслуговування.

 

Адміністративні послуги також надаються у сфері соціального забезпечення. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги», №5203-VI від 06.06.2012, такі послуги надаються на безоплатній основі. На сьогодні цей закон не дає визначення поняття «адміністративної послуги у сфері соціального захисту/забезпечення» або «адміністративної послуги соціального характеру». Однак, якщо виходити з понять «соціального захисту» та «адміністративної послуги», під таким специфічним видом адміністративних послуг варто розуміти безоплатну діяльність суб’єктів надання адміністративних послуг, спрямовану на реалізацію прав особи у соціальній сфері та задоволення її соціальних потреб.

ПРИКЛАДИ ПОСЛУГ:

 

 

 

Адміністративні послуги

Реєстрація народження, смерті, шлюбу; паспортні послуги;

реєстрація нерухомості; земельні питання;

реєстрація місця проживання/зняття з реєстрації;

реєстрація бізнесу тощо.

Соціальні послуги

Соціальна профілактика; соціальний супровід/патронаж; представництво інтересів; консультування;

догляд вдома; соціальна адаптація; натуральна допомога;

соціальна робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах тощо.

Адміністративні послуги у сфері соціального за- безпечення

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

надання субсидій;

надання державної соціальної допомоги;

надання державної допомоги при народженні та усиновленні дитини, інших видів державної допомоги;

встановлення статусу та видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни;

встановлення статусу ветерана війни;

встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни тощо.

Згідно посібнику  про інформацію щодо методології визначен- ня потреб населення об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах  в рамках Проєкту «Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту» реалізується Stabilization Support Services за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь