ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 04.07.2022 14:37
Кількість переглядів: 453

Таїровською селищною радою на підставі рішення виконавчого комітету Таїровської
селищної ради № 142 від 27.06.2022р. «Про затвердження конкурсної документації та
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирних будинків на території Таїровської територіальної громади», оголошено
конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та співвласники яких не прийняли
рішення про форму управління багатоквартирним будинком на території смт. Таїрове та
с.Лиманка Одеського р-ну Одеської обл. З конкурсною документацією можливо
ознайомитися в Управлінні житлово-комунального господарства та інфраструктури
Таїровської селищної ради за адресою: 65496, Одеська область, Одеський район, смт Таїрове,
вул. 40-річчя Перемоги, 27, тел.: (048) 793- 04-09.
Огляд будинків відбудеться у період з 10.00год. 04.07.2022р. до 13.00 год. 11.07.2022р.

ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних
будинків, в яких не створено ОСББ та співвласники яких не прийняли
рішення про форму управління багатоквартирним будинком
На виконання рішення Виконавчого комітету Таїровської селищної ради від
17 червня 2021 року № 144, ч. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150 (із
змінами)) Виконавчий комітет Таїровської селищної ради оголошує конкурс з
призначення управителя багатоквартирних будинків на території Таїровської
територіальної громади:
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий
комітет Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, 65496,
Одеська область, Одеський район, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27, тел.:
(048) 793- 04-09.
2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати
зв’язок з учасниками конкурсу:
Майборода Роман Олегович  – начальник Управління житлово-комунального
господарства та інфраструктури Таїровської селищної ради.
3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (конкурсні лоти - будинки або група
будинків поєднані спільною територією)
3.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна
багатоквартирного будинку та  прибудинкової території).
3.2. Об’єкти конкурсу (конкурсні лоти - багатоквартирні будинки, розташовані за
наступними адресами згідно додатку).
4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
1. Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення 
поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному
будинку та його прибудинкової території, оплату послуг
стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з
розрахунку на 1 кв.м загальної площі об’єкта конкурсу

до 35 балів
(чим нижча ціна
послуги тим
більший бал)

2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-
технічною базою

до 15 балів
3. Фінансова спроможність учасника конкурсу до 15 балів

4. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам
до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з
урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

до 15 балів

5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-
комунального господарства

до 20 балів

6. За подані інші, крім передбачених конкурсною
документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з
надання послуг у сфері житлово-комунального господарства,
рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди,
дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть
додатково нараховуватися

до 5 балів

Всього максимально - 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати
учасника конкурсу управителем - 70 балів. Основним критерієм під час оцінювання є
найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.
У разі якщо об’єкт конкурсу (конкурсний лот) складається з групи будинків,
оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом
визначення середнього математичного значення кількості балів, визначених окремо за
кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час
оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів.

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або
копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання
5.1. Для участі у конкурсі його учасники подають:
5.1.1. заяву, у якій зазначають:
- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер
облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),
місцезнаходження?
- юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження.
5.1.2. Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:
- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону)
суб’єкта господарювання;
- довідка з органів статистики про реєстрацію;
- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в
сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;
- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про
банкрутство (у тому числі ліквідацію);
- копія балансового звіту за останній звітний період;
- довідка з органу податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по
обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;
- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал
підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на
балансі або знаходяться у користуванні підприємства/підприємця, тощо);

- копії актів проходження технічного огляду транспортних засобів (акти мають
бути дійсні на момент подачі заяви);
- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що
відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і
досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців), з копіями відповідних
документів, що посвідчують відповідну кваліфікацію;
- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний
будинок (згідно додатку 2 до конкурсної документації для проведення конкурсу з
визначення управителя багатоквартирних будинків на території Таїровської
територіальної громади). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання
багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території),
поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду
управителеві з розрахунку на 1 кв.м загальної площі (площі житлових та нежитлових
приміщень) об’єкта конкурсу.
5.1.3. До заяви також додаються документи, які підтверджують наявність у штаті
щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на
відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового
будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що
підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим
договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну
атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель)
житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з
01 січня 2019 року).
5.1.4. Учасники конкурсу мають право, крім документів, передбачених конкурсною
документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що
підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального
господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи,
свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
5.1.5. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої
документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії
документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка
засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна
кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої
юридичної особи (за наявності).
5.1.6. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта (конкурсного лоту)
окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу (конкурсним лотом) визначено групу будинків,
розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний
багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу (конкурсного лоту), окремо.
5.1.7. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним
чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на
якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та
найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення
конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
5.1.8. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується
уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із
зазначенням кількості сторінок.
5.1.9. Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною
документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що
підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального
господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи,
свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

5.1.10. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не
розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
5.1.11. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або
ввести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
6. Дата огляду об’єктів конкурсу
Доступ до об’єктів конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 04.07.2022 року по
11.07.2022 року з 10.00 год до 13.00 год. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не
проводиться. Учасник конкурсу, що бажає взяти участь у огляді об’єкту конкурсу,
письмово повідомляє про це осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками
конкурсу не пізніше як за день до огляду.
7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій
7.1. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу: Виконавчий
комітет Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, 65496, Одеська
область, Одеський район, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27, тел.: (048) 793- 04-09.
7.2. Кінцевий строк подання пропозицій – до 15:00 29.07.2022 року.
8. Способи та місце отримання конкурсної документації
Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою
організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження
від учасника заяви про участь у конкурсі.
9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце – адміністративна будівля Таїровської селищної ради, розташована за
адресою: 65496, Одеська область, Одеський район, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги,
27, 2-й поверх, зала засідань.
Дата та час – 02.08.2022 року, 10:00 година за київським часом.
Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників
багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа організатора конкурсу.
Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної
пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися
(коригуватися)  після його підписання.

Секретар селищної ради О.В. Орлов

Додаток до оголошення

Об’єкти конкурсу (конкурсні лоти)

1 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.29/1
2 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір»,вул.Лабораторна, буд.1
3 ж/м Ульянівка, буд.1
4 ж/м Ульнівка, буд.2
5 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.14
6 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.15
7 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.17
8 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.2
9 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.21
10 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.23
11 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.28
12 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.29
13 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул. Лабораторна, буд.3
14 смт.Таїрове, вул.Пивоварна, буд.3
15 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.31
16 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.32
17 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.33
18 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.34
19 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.35
20 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.36
21 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.37
22 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.38
23 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.39
24 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.4
25 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.41
26 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.42
27 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.44
28 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.46
29 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.47
30 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.48
31 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.49
32 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.5
33 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.50
34 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.51
35 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.52
36 смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд.53
37 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.6
38 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.7
39 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.8 
40 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.9 
41 с.Лиманка, ж/м «Червоний Хутір», вул.Лабораторна, буд.16


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь